Veelgestelde vragen

Afmelden

Als je kind ziek is of wat later komt, wil je dit dan s.v.p. voor 08.30 uur doorgeven aan de locatie?

Algemene voorwaarden
We maken graag heldere afspraken. Die leggen we in voorwaarden en reglementen vast. Dat is wel zo duidelijk. Op onze diensten en in aanvulling op de gesloten contract zijn van toepassing:
de algemene voorwaarden voor kinderopvang, dagopvang en buitenschoolse opvang (branchevoorwaarden).

Klik hier voor onze Algemene Voorwaarden

Click here for our General terms and conditions (ENG)

Annuleringskosten

Wasko hanteert geen annuleringskosten bij opzegging.

Betalingsvoorwaarden

Conform de algemene voorwaarden van Stichting Wasko geldt het volgende:

De factuur wordt rond de 14e van de maand, voorafgaand aan de maand van opvang, verstuurd of klaargezet in het ouderportaal. Facturen worden door middel van automatische incasso aan Stichting Wasko voldaan. De automatische incasso wordt rond de 28e van de maand uitgevoerd.

Indien er geen automatische incasso kan worden uitgevoerd, zijn er administratiekosten verschuldigd.

Brengen en halen

Kinderdagverblijf

Om het ritme van de groepen en het spel van de kinderen niet teveel te verstoren, zijn er voor het kinderdagverblijf vaste breng- en haaltijden:

 

Brengen Ophalen
Ochtend 07.30 – 09.00 uur tot uiterlijk 13.00 uur
Middag vanaf 13.00 uur 16.00 – 18.00 uur

 

Kinderen dienen voor 13.00 uur (bij afname van een halve dag) of voor 18.00 uur te worden opgehaald.

 

Peuterspeelgroep

Op onze peuterspeelgroepen is brengen en halen mogelijk een kwartier voor en na de openingstijden van de desbetreffende peuterspeelgroep.

 

BSO

De tijden van de buitenschoolse opvang sluiten aan op de schooltijden. Voordat de school begint zijn we vanaf 7.30 uur geopend. Na schooltijd zijn we tot 18.00 uur geopend. Een aantal locaties heeft  verruimde openingstijden. Deze locaties zijn vanaf 07.00 uur geopend en sluiten om 18.30 uur. Tijdens vakanties zijn we geopend van 7.30 tot 18.00 uur. Kinderen kunnen dan tot 9.30 uur gebracht worden.

 

We horen het graag tijdig wanneer kinderen door iemand anders dan een van de ouders/verzorgers wordt opgehaald. Zonder toestemming vooraf kunnen we kinderen niet meegeven aan voor ons onbekenden. Wil je ons ook s.v.p. op de hoogte brengen van afspraken rond een eventuele omgangsregeling.

 

Oeps…te laat?

Je kind geniet van onze kinderopvang en helaas is het niet gelukt de uiterste ophaaltijd te halen. Dat kan gebeuren! Een baas die vraagt of je nog iets wilt afmaken, een file… Helaas dat kan gevolgen hebben voor jouw kind, onze medewerker en voor jezelf.

Je kind blijft als laatste achter, onze medewerkers hebben vaak ook een gezin en voor jezelf geeft het wellicht stress. Wij bij Wasko Kinderopvang denken graag met je mee.

Bij de derde keer te laat ophalen, brengen we een compensatiebedrag in rekening van
€ 25, – per kind.

 

Calamiteiten

We werken met een calamiteitenplan. Dit plan is in nauw overleg met de brandweer tot stand gekomen. We houden minimaal 1 keer per jaar op alle locaties een ontruimingsoefening.

Deskundigheidsbevordering

In 2014 wordt er gestart met Beeldcoaching. Beeldcoaching is een scholingsmethodiek die de medewerkers helpt om met behulp van filmopnames de pedagogische kwaliteit op een groep te optimaliseren. De pedagogisch medewerker wordt drie keer per jaar tijdens haar werk, ongeveer 10 minuten gefilmd. De opname wordt vervolgens met de pedagogisch medewerker op microniveau geanalyseerd en besproken. De beelden worden uitsluitend voor interne scholing gebruikt. Na uiterlijk één jaar worden de opnames gewist.

Extra dagdelen

In overleg met de pedagogisch medewerker kun je extra dagdelen afnemen. Een en ander is afhankelijk van de groepsgrootte.

Fotograaf

Elk jaar komt een fotograaf langs. Ieder kind gaat alleen en met zijn of haar groep op de foto. Jij als ouder bent daar niet bij. Zo blijft de foto een leuke verrassing.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de plaatsing nodigen we jullie uit voor een intakegesprek. Tijdens dit intakegesprek geven we  informatie over Wasko en het reilen en zeilen op de locatie en kunnen jullie kennismaken met de leidsters.

Kantoor

Bij het kantoor van Wasko, Poldermolen 4 in Papendrecht, ben je welkom met vragen over de ouderbijdrage, plaatsingen, wijzigingen etc.

Telefoonnummer 078 615 71 65 of per e-mail.

Kind in het verkeer

Veilig verkeer Nederland heeft specifieke informatie en tips voor kinderen en ouders. Kijk hier.

Kinddossier

Alle kinderen hebben een zogenaamd ‘kinddossier’ (met uitzondering van kinderen die uitsluitend tussenschoolse en voorschoolse opvang afnemen). In dit dossier is zichtbaar welke afspraken er zijn gemaakt. Het dossier wordt gemaakt bij aanvang van de opvang en kun je als ouder/verzorger altijd inzien.

Kinderopvangtoeslag plafond

De overheid vergoedt aan ouders een deel van de kosten van kinderopvang via de zogeheten kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding geldt tot een maximum uurtarief (het ‘plafond’). Is het uurtarief hoger dan dit plafond, dan betaal je over het restant 100% eigen bijdrage.

Klachten

Binnen Wasko hebben we een klachtenregeling voor ouders en een klachtenregeling voor oudercommissies.

Kleding

Je kind heeft een eigen mandje voor persoonlijke spulletjes. Het is verstandig dat je kind kleding draagt dat vies mag worden. Extra ondergoed en kleding voor de jongere kinderen is handig, want een ‘ongelukje’ zit in een klein hoekje. In principe hoef je geen luiers mee te geven.

Minimum aantal dagdelen

In de dagopvang adviseren we een minimum van 1 dag of twee dagdelen. Dat is om de rust en regelmaat op de groep en voor je kind(eren) zelf zoveel mogelijk te waarborgen.

Medicijnen

Als een kind medicijnen gebruikt, vragen we je een speciaal formulier in te vullen. Zonder dit formulier mag de pedagogische medewerker geen medicijnen, neussprays en zalfjes toedienen. Je vindt het formulier hier.

Mentor

Ieder kind (met uitzondering van kinderen die uitsluitend tussenschoolse en voorschoolse opvang afnemen) heeft een eigen mentor. De mentor is een pedagogisch medewerker die je kind regelmatig ziet. Zij/hij is het eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken voor de ouders/verzorgers.

Observeren

We werken met de methodiek ‘Focus op kinderen’, waarbij we de lichamelijke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling van elk kind observeren. We kijken naar je kind als individu en als onderdeel van de groep. Het welbevinden van je kind staat daarbij centraal. Aan de hand van de observaties kijken we wat we je kind kunnen bieden om zich zo goed mogelijk te kunnen ontwikkelen. We verwerken onze bevindingen in een verslag. Dit bespreken we tijdens het oudergesprek of eerder indien nodig en/of gewenst.

Officiële feestdagen/sluitingsdagen Wasko

Op officiële feestdagen zijn alle locaties van Wasko inclusief het servicebureau gesloten.

 

Feestdagen 2019

  • Nieuwjaarsdag: dinsdag 1 januari 2019
  • Pasen (eerste en tweede paasdag): zondag 21 en maandag 22 april 2019
  • Koningsdag: zaterdag 27 april 2019
  • Bevrijdingsdag: zondag 5 mei 2019
  • Hemelvaartsdag: donderdag 30 mei 2019
  • Pinksteren (eerste en tweede pinksterdag): zondag 9 en maandag 10 juni 2019
  • Kerstmis (eerste en tweede kerstdag): woensdag 25 en donderdag 26 december 2019
Openingstijden

Onze kinderdagverblijven zijn op werkdagen geopend van 07.30 tot 18.00 uur. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 07.00 en tot 18.30 uur.

Onze BSO’s kennen verschillende openingsdagen. We adviseren je om op de website bij de desbetreffende locatie zelf te kijken.

In principe geldt: van 07.30 tot aanvang school en vanaf einde school tot 18.00 uur. Verlengde opvang is mogelijk vanaf 07.00 en tot 18.30 uur.

De tussenschoolse opvang is op schooldagen geopend tijdens de middagpauze van de school. Indien de kinderen ‘s middags vrij zijn is er geen tussenschoolse opvang.

Onze peuterspeelgroepen kennen ook verschillende openingstijden. Dit is afhankelijk van de gemeente en de schooltijden. We adviseren je om op de website bij de desbetreffende locatie zelf te kijken.

 

Opzegtermijn plaatsing

Opzeggen kan op iedere willekeurige dag van de maand met een opzegtermijn van 1 maand. Bij een vakantiecontract, afgesloten per kalenderjaar, is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Oudercommissie

Voor alle locaties zijn oudercommissies actief, die bestaat uit ouders die graag willen meedenken over allerlei zaken. De oudercommissie is lid van de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOINK).

Oudergesprek

Een oudergesprek kan altijd plaatsvinden op initiatief van de ouder(s) of pedagogisch medewerker.

 

Als je kind op de peuterspeelzaal zit en drie jaar wordt, dan krijg je ook een uitnodiging voor een oudergesprek. De leidsters hebben dan een peuterobservatie gemaakt die ze graag willen bespreken. Vanaf drie jaar worden de VVE-kinderen getoetst en geobserveerd. Dit wordt met de ouders besproken. Wanneer een kind naar de basisschool gaat, wordt ook een gesprek gepland om de peuter-estafette door te nemen.

Planningsdag (studiedag)

Elke school heeft ieder schooljaar een aantal studiedagen, waarop de school gesloten is. Dan bieden wij kinderopvang.

Privacy

We wisselen alleen informatie uit over de ontwikkeling van je kind en het afstemmen van de pedagogische aanpak met personen die niet in dienst zijn van Wasko (bijvoorbeeld leerkrachten van de basisschool), na toestemming van jou als ouder.

Informatie-uitwisseling over alledaagse voorvallen/gebeurtenissen met personen die niet in dienst zijn van Wasko, kunnen zonder toestemming van de ouders uitgewisseld worden. Meer informatie hier over staat in ons privacyreglement.

 

Ook vragen we toestemming voor het fotograferen/filmen van kinderen en het benutten van het beeldmateriaal voor de website of andere vormen van externe communicatie.
Voor deskundigheidsbevordering wordt gebruik gemaakt van filmopnames. Meer informatie hierover staat bij de D van deskundigheidsbevordering.

Ruilen van dagdelen

Als een kind niet kan komen, dan kan die dag geruild worden, mits de groepsgrootte het toelaat. Ruilen mag 2 weken vooraf of 2 weken daarna. Het ruilen van een dag gaat in overleg met de pedagogisch medewerker van de groep.

 

Schade, verlies van eigendommen van derden

We hanteren een protocol hoe te handelen in geval van het kwijtraken of beschadigen van eigendommen die niet van Wasko zijn, maar bijvoorbeeld van een kind of de ouders. We behandelen deze met de grootste zorg. Meestal heeft ieder kind een eigen plek waar dit bewaard wordt, zoals een eigen bakje, mandje of kapstok met daarop de naam van het kind. Op de kindercentra is voldoende speelgoed aanwezig. Voor meegebracht (elektronisch) speelgoed en andere persoonlijke eigendommen (zoals mobiele telefoons) zijn we niet aansprakelijk. Dit is je eigen verantwoordelijkheid. Indien eigendommen van je kind of van jezelf beschadigd raken of kwijt raken als gevolg van nalatig handelen van Wasko, dan zoeken we in goed overleg met de betreffende ouders een passende regeling.

Schoolvakanties

Tijdens calamiteiten en schoolvakanties is het mogelijk dat er locaties worden samengevoegd. Tijdens de schoolvakantie zijn kinderen op vakantie en op die manier kunnen kinderen met nieuwe vrienden mooie jeugdherinneringen maken. Je wordt hier tijdig over geïnformeerd op de locatie.

Snoep en trakteren

Geef je kind liever geen snoep mee. Bij verjaardagen gaat onze voorkeur uit naar gezonde traktaties.

Speelgoed

Op onze locaties is voldoende speelgoed aanwezig. Eigen speelgoed hoeft niet mee. Dat is zelfs verstandig in verband met zoek- of stuk raken.

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang is ‘overblijven’. In opdracht van de school vangen wij de kinderen tussen de middag op school op, met overblijfmedewerkers. De kinderen nemen zelf brood en drinken mee van huis.

Waskolunch
Als een kind ook op de Wasko BSO in de school wordt opgevangen is het bijna altijd mogelijk om gebruik te maken van de zogenaamde Wasko Lunch. Kinderen eten in de BSO-ruimte aan tafel en smeren hun eigen boterhammen onder begeleiding van onze medewerkers. Ze hoeven dan dus geen lunch mee te nemen. De kosten hiervan komen niet in aanmerking voor de kinderopvangtoeslag. Wil je weten of het voor jou kind mogelijk is? Bel 078-6157165 of mail met kindplanning@wasko.nl. Het regelen van de Wasko Lunch gaat via de BSO.

Uitstapjes

We organiseren af en toe een uitstapje voor de kinderen. Kinderen mogen mee als er toestemming is gegeven in het intakeformulier.

Vakantie

De peuterspeelgroepen hebben 12 weken per jaar vakantie. Waar mogelijk sluiten wij aan bij de schoolvakanties van de basisscholen. Het overzicht van de vakanties hangt op elke peuterspeelzaal.