Betrokkenheid van ouders: we doen het samen

We vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij wat we doen. Als kinderen een deel van hun leven bij Wasko doorbrengen, delen we immers de verantwoordelijkheid voor opvoeding en ontwikkeling. Om de beste zorg en dienstverlening te kunnen bieden, luisteren we naar ieders mening en persoonlijke ervaringen.

Persoonlijk contact

We hechten veel waarde aan het persoonlijke contact. Tijdens de haal- en brengmomenten kun je met de pedagogisch medewerker informatie uitwisselen over de ontwikkeling en het welbevinden van je kind. Je kunt de dagelijkse gang van zaken direct afstemmen met onze pedagogisch medewerker. We houden jaarlijks kindbesprekingen. We observeren alle kinderen vanaf één jaar volgens de methode ‘Focus op kinderen’. Ieder jaar nodigen we je uit voor een oudergesprek.

Oudercommissies

Vertrouwd, dichtbij, veilig en goed verzorgd. Voor Wasko is ouderbetrokkenheid een essentieel onderdeel van verantwoorde kinderopvang. Een goed contact tussen jou als ouder en onze pedagogisch medewerkers is immers de basis voor het welzijn van je kind op de groep. En om de beste dienstverlening te kunnen bieden, hebben we input van onze klanten nodig. We hechten daarom veel waarde aan goede overlegvormen tussen ouders, pedagogische medewerkers en organisatie. Via de oudercommissie heb je als ouder op grond van de wet Kinderopvang ook de formele mogelijkheid om inspraak te hebben op het reilen en zeilen binnen Wasko.

 

Oudercommissies hebben 2 tot 4 keer per jaar vergaderingen met Locatiemanagers over locatiespecifieke onderwerpen. Daarnaast worden alle oudercommissies 2 tot 3 keer per jaar uitgenodigd door de directeur-bestuurder voor Wasko-brede onderwerpen zoals tariefstelling, pedagogisch beleidsplan enz. Tevens kan een gedeelte van deze avonden ingevuld worden met klankbordgroepen (bijv. voedingsbeleid, aanbod activiteiten, vakantie-invulling) waarbij ook andere belangstellende ouders kunnen aansluiten.

Gezocht: meedenkende ouders

Ben jij enthousiast en betrokken bij de opvang je kind? Lijkt het jou leuk Wasko te ondersteunen en mee te denken over de toekomst? Dan is de oudercommissie echt een plek voor jou!

Doe mee, Denk mee, Groei mee! Voor meer informatie kun je terecht bij de Locatiemanager van jouw locatie.

Ouderraadpleging

Op de locaties die geen oudercommissies en minder dan 50 kinderen, hebben we een alternatieve vorm van ouderraadpleging ontwikkeld.

Bij een locatie met ouderraadpleging hebben alle ouders van de locatie hetzelfde recht als oudercommissieleden m.b.t. het (on)gevraagd advies geven. Bij ouderraadpleging hebben alle ouders van de locatie, net als ouders in een oudercommissie, het recht (on)gevraagd te adviseren over:

  • de uitvoering van het kwaliteitsbeleid, in het bijzonder het pedagogisch beleid (m.b.t. de kwaliteit van het personeel de groepsbezetting)
  • het algemeen beleid op het gebied van voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het beleid rondom voorschoolse educatievaststelling en wijziging van de klachtenregeling
  • wijzigingen van de prijs van kinderopvang

 

Wat is het verschil tussen ouderraadpleging en oudercommissies?

  • Alle ouders van een locatie met minder dan 50 kinderen zonder oudercommissie, krijgen automatisch te maken met ouderraadpleging. Bij een oudercommissie is er sprake van afgevaardigden; de oudercommissieleden.
  • Adviesaanvragen worden neergelegd bij de oudercommissieleden. Bij locaties zonder oudercommissie is dit niet mogelijk. Bij locaties zonder een oudercommissie worden de ouders voortaan per email of via het ouderportaal geïnformeerd over deze onderwerpen. De gehele adviesaanvraag wordt gecommuniceerd met het verzoek om te reageren. Het is ook mogelijk dat het onderwerp kort beschreven wordt, waarna ouders aan kunnen geven of ze gebruik willen maken van hun adviesrecht. Ouders die dat willen ontvangen vervolgens alle benodigde informatie.
  • Voorbeeld: Via de nieuwsbrief attenderen wij ouders erop dat zij adviesrecht hebben over de tarieven. Indien een ouder meer informatie wenst kan zij contact opnemen met de Locatiemanager. De Locatiemanager informeert over het adviestraject. Indien de ouder daarna aangeeft gebruik te willen maken van het adviesrecht dan kan de ouder op dit onderdeel, op tijdelijke basis, aansluiten bij een bestaande oudercommissie en bij de overkoepelende oudercommissiebijeenkomsten. Wanneer de advies aanvraag niet over de tarieven gaat, maar over een ander onderwerp, kan afgesproken worden dat de ouder schriftelijk reageert op de adviesaanvraag.
  • De adviesprocedure is in beide gevallen hetzelfde. Een oudercommissie komt met één gezamenlijk standpunt waar de leidinggevende of directie schriftelijk op reageert. Bij een ouderraadpleging kan de leidinggevende, of de directie, verschillende adviezen krijgen. De ouders die gereageerd hebben, ontvangen een schriftelijke reactie. In deze reactie laat de leidinggevende of directie weten welke adviezen zij heeft ontvangen. Negatieve adviezen kunnen bij beide vormen uitsluitend gemotiveerd en beargumenteerd afgewezen worden.