Kwaliteit en ontdekken staan voorop

Inzichten over wat goed is voor kinderen veranderen door de tijd. Wat niet verandert is dat goede opvang een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van kinderen. Wasko is een lerende organisatie die luistert naar de vragen, wensen en behoeften van kinderen én ouders. Wasko besteedt veel aandacht aan het welzijn van kinderen. We hanteren duidelijke richtlijnen op het gebied van voeding en hygiëne. En vanzelfsprekend respecteren we persoonlijke eigendommen en de privacy van jou en je kind(eren). We werken alsmaar aan de verbetering van onze kwaliteit en houden regelmatig onderzoeken onder onze medewerkers en de klanten.

Wilt u het pedagogisch beleid inzien? Neem dan contact op met de afdeling Pedagogiek en Kwaliteit via 078- 615 71 65

‘Kinderopvang is een vak’ is een van de speerpunten binnen de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) die per 1 januari 2018 in werking is getreden. Wasko onderschrijft dit en daarom zijn we erg blij met de pedagogisch coaches die nu bij ons werken. De pedagogisch coaches begeleiden medewerkers bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling, met als doel het verhogen van de kwaliteit op de groep. Zij geven handen en voeten aan het pedagogisch beleidsplan. Ook zullen zij een belangrijke rol gaan spelen in de specifieke scholing voor medewerkers die met baby’s werken.

Coaching op de groepen
Alle pedagogisch medewerkers ontvangen jaarlijks minimaal 4 uur coaching. Het precieze aantal uur is maatwerk en onder andere afhankelijk van de vragen die een medewerker of team zelf heeft. De pedagogisch medewerkers en/of hun locatiemanager kunnen de coach actief benaderen met een hulpvraag. Daarnaast is het aantal uur afhankelijk van wat een locatie nodig heeft.

De pedagogisch coach heeft daarnaast een aantal punten waar zij zich op focussen. Bij de BSO richt de coaching zich met name op het welbevinden en de sociale interactie tussen de kinderen. Bij de dagopvang en peuterspeelgroepen op het Opbrengst Gericht Werken. Voor alle opvangsoorten geldt dat de pedagogisch coach extra alert is op zorgkinderen en het juiste gebruik van de Meldcode.
Meer informatie over de inzet van de pedagogisch coach is op te vragen bij de manager Pedagogiek en Kwaliteit.

Pedagogisch beleidsmedewerker
Naast de pedagogische coaching dragen de pedagogisch beleidsmedewerkers zorg voor het ontwikkelen en implementeren van beleid. In 2020 worden de beleidsuren uren met name ingezet voor Wasko breed beleid, zoals:

  • Babyspecialist (dagopvang)
  • Door ontwikkelen beleid Opbrengst Gericht Werken (dagopvang en peuterspeelgroep)
  • Door ontwikkelen beleid Positive Behavior Support (BSO)
  • Door ontwikkelen beleid Gezonde Start (alle opvangsoorten)
  • Door ontwikkelen pedagogisch beleid en pedagogische scan (alle opvangsoorten)

Meer informatie over de inzet van de pedagogisch beleidsmedewerkers is op te vragen bij de manager Pedagogiek en Kwaliteit.

HBO´er op de VVE-groepen
Per 1 januari 2022 is de inzet van een HBO geschoolde pedagogisch beleidsmedewerker op de VVE-groepen verplicht.
In gemeente Molenlanden en Alblasserdam start Wasko al vanaf 1 januari 2020 met de inzet van de HBO’er op de VVE-groepen. Op 1 januari wordt gekeken hoeveel VVE-kinderen geplaatst zijn in de desbetreffende gemeente. Per VVE-kind wordt de HBO’er 10 uur boventallig ingezet om medewerkers te coachen en te begeleiden bij hun werk op de VVE-groep.
De pedagogisch coach bespreekt met de locaties hoe de inzet vormgegeven wordt.

In 2020 ligt de focus van de HBO’er op het implementeren en versterken van het opbrengst gericht werken, alsook het implementeren en versterken van de zorgstructuur op de VVE-groep.

We horen graag wensen, ideeën en verbeterpunten

Wensen, ideeën en verbeterpunten kun je altijd bespreken met de Locatiemanager. Je kunt deze ook  doorgeven via de groene kaartjes op de locaties. We koppelen terug wat ermee is gedaan. Ook de oudercommissies zijn een luisterend oor voor tips en verbeterpunten.

Daarnaast voeren we regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken uit. De resultaten daarvan zijn openbaar en we verwerken dit in onze manier van werken.