Over Wasko

Veelgestelde vragen

Hieronder vind je per onderwerp de meest belangrijke vragen en bijbehorende antwoorden. Staat je vraag en antwoord er niet tussen? Neem dan vooral contact met ons op. Je kunt hier de telefoonnummers en mailadressen van onze afdelingen vinden.   

Algemeen
Wat is de pedagogische visie van Wasko?

Bij Wasko mag elk kind zichzelf zijn en bieden wij ruimte om te groeien, samen met andere kinderen. Het kind in de groep staat hierbij centraal. We beloven dat we een veilige omgeving voor kinderen bieden die leuk, gezond en toekomstgericht is. Het ervaren van plezier met elkaar, een gevoel van welbevinden, vormt een belangrijke voorwaarde voor kinderen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen in een groep.

Is Wasko een Gezonde Kinderopvangorganisatie?

Ja, dit zijn we inderdaad. Gezonde Kinderopvang is een programma waarbij kinderopvangorganisaties worden ondersteund in scholing en aanpak bij het bevorderen van een gezonde levensstijl bij kinderen. In de praktijk betekent dit o.a. dat we bij Wasko eten en drinken volgens de schijf van vijf, dat de kinderen veel bewegen en elke dag naar buiten gaan, dat we werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling en dat we een vast dagritme aanbieden.

Heeft Wasko een veiligheids- en gezondheidsbeleid?

Ja, dit hebben we en dit mag je ook inzien. Je kunt deze opvragen bij onze afdeling Pedagogiek & Kwaliteit via pedagogiekenkwaliteit@wasko.nl.

Wat is het verschil tussen kinderdagverblijf (KDV), peuterspeelgroep (PSG) en buitenschoolse opvang (BSO)?

Het KDV biedt opvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Op de KDV kan je kind een hele dag bij ons terecht.

De PSG is er voor peuters van 2 tot 4 jaar en je kind kan twee gekoppelde dagdelen bij ons terecht. Peuters die extra aandacht nodig hebben op het gebied van taal kunnen in aanmerking komen voor een VE-indicatie. Met deze indicatie volgen ze een speciaal programma die ze goed voorbereid op de basisschool. Het consultatiebureau bepaalt of je kind in aanmerking komt voor een VE-indicatie. Gemeenten betalen de kosten van de dagdelen met VE-indicatie. Wasko heeft hier verder geen invloed op. Op de website van je gemeente kun je kijken welke voorwaarden voor je gemeente gelden.

De BSO is er voor kinderen vanaf groep 1 tot en met 8. Kinderen op de basisschool kunnen bij ons vóór aanvang van school, ná afloop van school én in de schoolvakanties terecht.

Welke BSO pakketten biedt Wasko aan?

Wasko biedt voor de BSO twee soorten pakketten aan: het 40 weken pakket en het 52 weken pakket. Als je kiest voor het 52 weken pakket kan je kind, op de dagen waarop je kind opvang heeft, ook tijdens de schoolvakanties bij ons terecht. Als je hebt gekozen voor het 40 weken pakket, dan is dit niet standaard het geval.

Mocht je bij een 40 weken pakket wel opvang willen afnemen in de vakanties, dan kun je dit 4 weken van tevoren aanvragen via de OuderApp. Wij kijken dan wat mogelijk is. De opvang wordt achteraf gefactureerd.

Hoe weet ik of er plek is op een bepaalde locatie?

We adviseren je om je in te schrijven, dit is altijd vrijblijvend en je zit nog nergens aan vast. Nadat je je hebt ingeschreven kunnen we in het systeem kijken of er plek is voor je kind. Zodra dit duidelijk is neemt een medewerker van afdeling Kindplanning contact met je op om de inschrijving te bespreken. We reserveren voor zover mogelijk altijd vrijblijvend een plekje voor je kind.

Heeft mijn kind een eigen mentor?

Elk kind heeft een eigen mentor (behalve kinderen die tussenschoolse en uitsluitend voorschoolse opvang hebben). De mentor is een pedagogisch medewerker die de ontwikkeling van je kind volgt en is daarbij je eerste aanspreekpunt. Maar uiteraard kun je bij alle pedagogisch medewerkers terecht voor vragen.

Is er een intakegesprek voordat mijn kind naar de opvang gaat?

Ja, je hebt altijd een intakegesprek vóórdat je kind bij ons op de opvang start. Het intakegesprek is meestal een maand van tevoren. De locatiemanager of pedagogisch medewerker neemt contact met je op voor het maken van een afspraak. Het gesprek is meestal met de pedagogisch medewerker die de mentor van je kind is. Tijdens het intakegesprek wordt een intakeformulier doorgenomen, deze ontvang je tegelijkertijd met je plaatsingscontract.

Wordt mijn kind weleens op een andere locatie opgevangen?

Tijdens de schoolvakanties kan het gebeuren dat wij BSO locaties samenvoegen. In dit geval gaat je kind tijdens een vakantie naar een andere locatie. Dit noemen wij locatie-overstijgend opvangen. Wij laten je natuurlijk van tevoren weten of dit het geval is voor jouw kind.

Werkt Wasko met babyspecialisten?

Op alle kinderdagverblijven werkt Wasko met gediplomeerde babyspecialisten. Dit zijn pedagogisch medewerkers die een speciale opleiding hebben gevolgd. Babyspecialisten weten precies weten waar de allerkleinsten (0 tot 1 jaar) behoefte aan hebben en spelen hierop in. Ze zijn er voor je kind en verzorgen het liefdevol zodat je kind zich veilig en geborgen voelt. Daarnaast zorgen babyspecialisten ook voor een rijke speel-leeromgeving en bieden leeftijdsgerichte activiteiten aan om het onderlinge plezier en contact met elkaar te stimuleren en motiveren.

Werkt Wasko samen met basisscholen?

Ja, in alle gemeentes waar wij locaties hebben werken we samen met diverse scholen. Vaak vindt de samenwerking plaats onder de noemer Integraal Kindcentrum (IKC). Dit betekent dat er een doorgaande leerlijn is van 0 tot 12 jaar waarbij professionals op het gebied van opvang en onderwijs met elkaar samenwerken. Per locatie kun je zien welke of de betreffende locatie onderdeel is van een IKC.

Hoe gaat Wasko om met studiedagen (margedagen) van school?

Elke basisschool heeft ieder jaar een aantal studiedagen en is dan gesloten. Bij Wasko zitten de studiedagen inbegrepen in zowel het 40 weken als het 52 weken pakket van de BSO. Je kind mag dan de gehele dag naar de opvang komen. Op de dag(en) dat je kind opvang heeft. 

Gaat mijn kind na het kinderdagverblijf automatisch naar de buitenschoolse opvang?

Nee, je kind gaat niet automatisch van het KDV naar de BSO. Je mag je kind vanaf drie jaar inschrijven op de BSO.

Informatie en berichtgeving over mijn kind
Hoe gaan jullie om met persoonlijke informatie over mijn kind?

Wij houden een (digitaal) kinddossier bij waarin we informatie over je kind bijhouden. Denk aan gespreksverslagen, medicijnbrieven en gegevens over de ontwikkeling van je kind. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met deze gegevens. Als je wilt kun je de informatie inzien via de locatiemanager. In de OuderApp/het Ouderportaal bewaren we gegevens als allergieën, medicijngebruik en bijzonderheden over de ontwikkeling. Ook hier gaan wij vertrouwelijk mee om.

Facturatie en financiën
Hoe wordt de kinderopvangtoeslag bepaald?

De overheid vergoedt een deel van de kosten van kinderopvang via de kinderopvangtoeslag. Deze vergoeding geldt tot een maximum uurtarief en is afhankelijk van het (gezamenlijk) inkomen. Alles wat boven het maximale uurtarief wordt berekend door de organisatie, komt voor eigen rekening.

Stel het uurtarief van organisatie is € 9,17 en de overheid vergoedt tot € 9,06, ontvang je over € 0,11 geen Kinderopvangtoeslag.

Kan ik de kinderopvangtoeslag meteen aan jullie laten uitbetalen?

Dit kan zeker. Je kunt dit op twee manieren doen. 1) Als je je kinderopvangtoeslag zelf aanvraagt kun je aangeven dat het bedrag direct naar Wasko overgemaakt mag worden. Wij verrekenen de toeslag vervolgens met het door jou te betalen bedrag. 2) Mocht je er niet uitkomen, dan kunnen we je ook helpen om dit te regelen. Stuur dan een mailtje naar kindplanning@wasko.nl.

Betaal ik ook als een opvangdag op een feestdag valt? En mag ik een feestdag ruilen?

De dagen dat wij gesloten zijn berekenen we niet door in ons uurtarief. Dit zijn uiteraard de weekenden, maar ook de nationale feestdagen. Omdat we deze dagen dus niet meenemen in onze kostenberekening, kunnen we ons uurtarief lager houden dan veel andere kinderopvangorganisaties. Soms kan het zo zijn dat een nationale feestdag valt op een dag waarop jouw kind wordt opgevangen. Omdat we deze feestdagen dus niet in rekening brengen, betekent dit dat deze dagen niet geruild kunnen worden.

De nationale feestdagen zijn: Nieuwjaarsdag, Pasen (eerste en tweede Paasdag), Koningsdag, Bevrijdingsdag om de 5 jaar (CAO bepaald), Hemelvaartsdag, Pinksteren (eerste en tweede Pinksterdag) en Kerstmis (eerste en tweede Kerstdag).

Vanaf wanneer brengt Wasko de kosten in rekening?

Wasko factureert altijd vooruit. Dit betekent dat vóórdat je kind start je de eerste factuur ontvangt. Dit is vaak rond de 14e van de maand. We incasseren automatisch op de 28e van de maand.

Wat is de opzegtermijn?

Opzeggen kan op elke dag van de maand met een opzegtermijn van 1 maand. Bij een vakantiecontract, afgesloten per kalenderjaar, is tussentijdse opzegging niet mogelijk.

Moet ik betalen als mijn kind een keertje niet naar de opvang komt?

Ja, je betaalt altijd de vooraf overeengekomen contracturen. Het plekje wordt voor je kind vrijgehouden en op basis van het aantal kinderen bepalen wij hoeveel pedagogisch medewerkers er nodig zijn, daarom betaal je door als je kind een keertje niet komt.

Is het mogelijk om bij de peuterspeelgroep zelf je dagen te kiezen?

Nee, dit is helaas niet mogelijk. We werken altijd met 2 aaneengekoppelde dagdelen. Het is dan ook niet mogelijk om 1 of 3 dagdelen af te nemen. Wil je weten wat de combinaties zijn? Stuur dan een mailtje naar kindplanning@wasko.nl.

Privacy en veiligheid
Hoe zit het met de privacy van mijn kind?

Hoe zit het met de privacy van mijn kind?

In het belang van je kind kan het zijn dat een medewerker van Wasko contact op wil nemen met iemand buiten Wasko, denk aan school of het consultatiebureau. Dit wordt altijd met je besproken, zowel vooraf als achteraf.

Informatie over alledaagse zaken, kunnen zonder toestemming van ouders worden gedeeld. Denk bijvoorbeeld aan dat een kind slecht geslapen heeft omdat het gevallen is of zenuwachtig is voor een schoolreisje. De pedagogisch medewerker mag dit dan overdragen aan school. Meer informatie hier over staat in ons privacyreglement.

Daarnaast geef je in de OuderApp/het Ouderportaal wel of geen toestemming voor het fotograferen/filmen van je kind en het gebruik van foto’s of video’s voor de website of andere vormen van externe communicatie.

Overig
Heeft Wasko een klachtenregeling?

Al onze medewerkers doen hun uiterste best kind(eren) zo goed mogelijk op te vangen. Het kan echter voorkomen dat je opmerkingen hebt of niet tevreden bent en dit kenbaar wilt maken. Bespreek dit daarom het liefst meteen met de pedagogisch medewerker van de groep van je kind. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kun je je wenden tot de locatiemanager.

Het kan gebeuren dat een informele klachtenafhandeling (zoals hierboven beschreven) niet leidt tot een oplossing. Dan heb je de mogelijkheid schriftelijk een formele klacht in te dienen en deze te mailen naar klachtenouders@wasko.nl. Voor de behandeling van formele klachten volgt Wasko een officiële klachtenprocedure.

Het Openbaar klachtenrapport 2023 kan opgevraagd worden via pedagogiekenkwaliteit@wasko.nl

Daarnaast kun je je mening geven via ons online klanttevredenheidsonderzoek. Deze ontvang je jaarlijks (via VerbeterMeter) vanaf het moment dat je kind op de opvang start.

Waar kan ik een compliment plaatsen?

Ben je tevreden over de opvang, dan horen wij dit heel graag. Stuur een mail naar communicatie@wasko.nl. We vinden het ook leuk als je een recensie plaatst op onze Facebookpagina.

Hebben de locaties van Wasko een oudercommissie?

In principe hebben alle locaties van Wasko een oudercommissie. Het doel van de oudercommissie is, om in samenwerking met Wasko de kwaliteit van de opvang te behouden en verbeteren.

Doe mee met de Oudercommissie van Wasko Kinderopvang!

Wat is de oudercommissie?

Bij Wasko Kinderopvang heeft elke locatie een oudercommissie. Deze commissie heeft als doel, in nauwe samenwerking met Wasko, de kwaliteit van de opvang te behouden en te verbeteren.

Jouw rol als oudercommissielid

Als oudercommissielid ben je nauw betrokken bij de organisatie en behartig je de belangen van ouders. Je hebt de mogelijkheid om mee te denken en advies te geven over verschillende onderwerpen, zoals het voedingsbeleid, de veiligheid op de locaties en onze tarieven.

Vergaderingen en werkwijze

De oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Twee van deze vergaderingen zijn met de locatiemanager en twee keer per jaar met de directeur-bestuurder en de manager kwaliteit en pedagogiek. Deze twee bijeenkomsten worden voor alle oudercommissieleden gezamenlijk gegeven. Binnen de oudercommissie bepaal je zelf de werkwijze, manier van vergaderen, notuleren, enzovoort.

Verschillende vormen en alternatieven

Fysieke Oudercommissie

  • Op elke locatie streven we naar een fysieke oudercommissie.
  • Deze commissies vergaderen regelmatig, bespreken kwaliteitszaken en communiceren direct met locatiemanagers en bestuurders.

Als lid van de oudercommissie heb je de kans om regelmatig bijeen te komen en je stem te laten horen. De oudercommissie vergadert minimaal vier keer per jaar. Hiervan zijn twee vergaderingen met de locatiemanager en twee keer per jaar met de directeur-bestuurder en de manager kwaliteit en pedagogiek. Deze gezamenlijke bijeenkomsten bieden een platform voor open communicatie en uitwisseling van ideeën.

Als ondanks blijvende inspanningen het niet lukt om een fysieke oudercommissie samen te stellen wordt er gebruik gemaakt van één van de volgende alternatieven:

Digitale oudercommissie

  • Voor grotere locaties met meer dan 50 kindplaatsen bieden we de mogelijkheid om deel te nemen aan een digitale oudercommissie.
  • Digitale leden hebben dezelfde rechten en plichten als fysieke leden, maar vergaderen online en hebben flexibiliteit in hun betrokkenheid.

De “digitale oudercommissieleden” worden wel uitgenodigd voor de gezamenlijke bijeenkomsten met de directeur-bestuurder en manager kwaliteit en pedagogiek. De overige communicatie verloopt digitaal

Ouderraadpleging

  • Bij kleinere locaties met minder dan 50 kindplaatsen organiseren we ouderraadpleging.
  • Hierbij worden ouders schriftelijk gevraagd om hun mening te geven over adviesonderwerpen.

Respondenten krijgen de adviesaanvraag toegestuurd en deze ouders worden uitgenodigd bij de gezamenlijke bijeenkomsten met de directeur-bestuurder en manager kwaliteit en pedagogiek.

Wat levert de oudercommissie mij op?

Als lid van één van onze oudercommissies:

  • heb je invloed op het beleid van Wasko;
  • werk je mee aan de kwaliteit van de opvang van jouw kind;
  • doe je leuke contacten op met andere ouders

Lid worden?

Lijkt het je wat om lid te worden van één van onze oudercommissies of wil je meer informatie? Voor de lokale oudercommissies kun je terecht bij de manager van jouw locatie (of vraag ernaar op de groep). Jouw betrokkenheid is van onschatbare waarde voor de verbetering van onze kinderopvang. We zien graag jouw enthousiasme en ideeën tegemoet!

Wasko Kinderopvang
© 2024